สมัครสมาชิกห้องสมุด (เฉพาะนักเรียน/นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
 1. * (รหัสนักเรียน/นักศึกษา)
  รหัสสมาชิกต้องมีความยาว 9 ตัวอักษร
 2. *
  เลขบัตรประชาชนต้องมีความยาว 13 ตัวอักษร
 3. เด็กชาย: เด็กหญิง: นาย: นาง: นางสาว:
 4. *
 5. *
 6. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
  ข้อมูลการติดต่อ
  1. *
  2. *
  ผู้เกี่ยวข้องที่สามารถติดต่อได้
  ยืนยันตัวตน
  1. * คือจำเป็นต้องใส่ กรุณาระบุตัวอักษรลงในช่องให้ถูกต้อง: NNWWD
สมัครสมาชิกห้องสมุด (อาจารย์ บุคลากร)
 1. * (เลขบัตรประชาชน)
  เลขบัตรประชาชนต้องมีความยาว 13 ตัวอักษร
 2. เด็กชาย: เด็กหญิง: นาย: นาง: นางสาว:
 3. *
 4. *
 5. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
  ข้อมูลการติดต่อ
  1. *
  2. *
  ยืนยันตัวตน
  1. * คือจำเป็นต้องใส่ กรุณาระบุตัวอักษรลงในช่องให้ถูกต้อง: NNWWD
  หมายเหตุ * คือ รายการจำเป็นต้องใส่
สมัครสมาชิกห้องสมุด (บุคคลภายนอก)
 1. * (เลขบัตรประชาชน)
  เลขบัตรประชาชนต้องมีความยาว 13 ตัวอักษร
 2. เด็กชาย: เด็กหญิง: นาย: นาง: นางสาว:
 3. *
 4. *
 5. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
  ข้อมูลการติดต่อ
  1. *
  2. *
  ยืนยันตัวตน
  1. * คือจำเป็นต้องใส่ กรุณาระบุตัวอักษรลงในช่องให้ถูกต้อง: NNWWD
  หมายเหตุ * คือ รายการจำเป็นต้องใส่
  Office of Academic Resources and Information Technology
  38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
  Tel: (032) 708609 Fax: (032) 708656 Email: library_office@mail.pbru.ac.th