Refine your search

The 10 most checked-out in the past months
Title Item type Checkouts  
ขอโทษครับ ขอบคุณค่ะ /

- กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, กรุงเทพฯ : 2564 - 194 หน้า : 21 ซม.

Item type Checkouts: 9 Place hold
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ /

- สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส, กรุงเทพฯ : 2563 - 141 หน้า : 29 ซม.

Item type Checkouts: 5 Place hold
คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค /

ปราณี ทู้ไพเราะ - N p press, กรุงเทพฯ : 2562 - เล่ม : 21 ซม.

Item type General Book Checkouts: 3 Place hold
การจัดการดำเนินงาน = | Operations management /

ศลิษา ภมรสถิตย์ - ท้อป, กรุงเทพฯ : 2551 - 316 หน้า : 26 ซม.

Item type Checkouts: 2 Place hold
การจัดการเรียนรู้ /

กุลิสรา จิตรชญาวณิช - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ : 2563 - 241 หน้า : 26 ซม.

Item type Checkouts: 2 Place hold
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (บรรพ 1 ถึงบรรพ 6 ) แก้ไขลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท /

- เจริญรัฐการพิมพ์, กรุงเทพฯ : 2563 - 576 หน้า : 26 ซม.

Item type Checkouts: 2 Place hold
การพัฒนาการสอนทักษะการคิดสร้างสรรค์ /

จันทรา ด่านคงรักษ์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ : 2563 - 193 หน้า : 26 ซม.

Item type Checkouts: 2 Place hold
โขนไทย /

ณิชาดา ทวีศิลป์ - แฮปปี้คิดส์, กรุงเทพฯ : 2563 - 23 หน้า : 23 ซม.

Item type Checkouts: 2 Place hold
5,500 ศัพท์ภาษาอังกฤษ /

- พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง, ฉเชิงเทรา : 2562 - 328 หน้า : 21 ซม.

Item type Checkouts: 2 Place hold
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ /

- โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ : 2563 - เล่ม : 21 ซม.

Item type Checkouts: 2 Place hold
    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 708609 Fax: (032) 708656 Email: library_office@mail.pbru.ac.th